VUOKRAEHDOT

 

PAINTBALL SISSOS OY:N PAINTBALL VARUSTEIDEN VUOKRAEHDOT

1 § . Soveltamisala 

NÄITÄ EHTOJA SOVELLETAAN VUOKRASOPIMUKSEEN, KUN YRITTÄJÄ TARJOAA YKSITYISELLE ASIAKKAALLE TAIKKA KAHDEN TAI USEAMMAN ASIAKKAAN RYHMÄLLE VUOKRAKALUSTOPALVELUJA. EHTOJA SOVELLETAAN MYÖS SOVELTUVIN OSIN, KUN VUOKRAKALUSTOPALVELUJA TARJOTAAN TOISILLE YRITYKSILLE TAI YHTEISÖILLE.

2 § . Määritelmä 

VUOKRAKALUSTOPALVELULLA TARKOITETAAN NÄISSÄ EHDOISSA MINKÄ TAHANSA TUOTTEEN VUOKRAAMISTA VASTINETTA VASTAAN ASIAKKAAN KÄYTTÖÖN MÄÄRÄAJAKSI.

3 § . Sopimuksen syntyminen 

SOPIMUS SYNTYY JA NÄMÄ EHDOT TULEVAT OSAPUOLIA SITOVIKSI, KUN EHDOT OVAT OLLEET ASIAKKAAN SAATAVILLA JA OSAPUOLET OVAT SOPINEET TUOTTEEN TAI TUOTTEIDEN VUOKRAAMISESTA MÄÄRITELLYKSI AJAKSI.

4 § . Maksuehdot 

Vuokraus maksetaan ennakkoon varausta tehtäessä tai varusteita noudettaessa kokonaisuudessaan.

Sissos voi halutessaan periä asiakkaalta myös ennakkomaksua, mikä hyvitetään vuokrauksen loppusummasta varusteita noudettaessa. Ennakkomaksu on suoritettava sovittuun päivään mennessä yrittäjän ilmoittamalle tilille. Ennen vuokrakalustonvastaanottamista ja käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus (ei velvollisuus) katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi. Ennakkomaksun maksamatta jättäminen ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta.

Yrittäjä voi erikseen hyväksyä suosituksia lievemmät maksuehdot. Tällöin maksuehdoista tulee selkeästi ilmoittaa myös asiakkaalle. Lievemmät maksuehdot eivät poista asiakkaan maksuvelvollisuutta peruutustapauksissa.

5 § . Asiakkaan oikeus purkaa sopimus 

MIKÄLI ASIAKAS TAI HÄNEN KANSSAAN SAMASSA TALOUDESSA ELÄVÄ LÄHEINEN HENKILÖ ÄKILLISESTI SAIRASTUU VAKAVASTI, JOUTUU VAKAVAAN ONNETTOMUUTEEN TAI KUOLEE, ASIAKKAALLA ON OIKEUS PURKAA SOPIMUS JA SAADA TAKAISIN VUOKRAKALUSTOPALVELUSTA MAKSETTU HINTA VÄHENNETTYNÄ TOIMITUSKULUILLA, JOIDEN MÄÄRÄ ON ETUKÄTEEN ILMOITETTU ASIAKKAALLE. MAKSUJA EI KUITENKAAN PALAUTETA, MIKÄLI VUOKRAKALUSTON KÄYTTÄMINEN ON JO ALOITETTU.

ESTEESTÄ ON ILMOITETTAVA VIIPYMÄTTÄ. PALVELUN KÄYTTÄMISEN ESTÄVÄ SAIRAUS JA TAPATURMA ON OSOITETTAVA Sissoksen pyynnöstä LÄÄKÄRINTODISTUKSELLA.

ASIAKKAAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ,

VIIMEISTÄÄN 14 PÄIVÄÄ ENNEN VUOKRAUKSEN ALKAMISTA KULUITTA; MYÖHEMMIN KUIN 14 PÄIVÄÄ, MUTTA VIIMEISTÄÄN 48 TUNTIA ENNEN VUOKRAUKSEN ALKAMISTA MAKSAMALLA 50% VUOKRAKALUSTOPALVELUN KOKONAISHINNASTA. MIKÄLI SOPIMUS PURETAAN MYÖHEMMIN TAI ASIAKAS EI ILMOITA YRITTÄJÄLLE ENNEN VUOKRAUKSEN ALKAMISTA SIITÄ, ETTEI HÄN KÄYTÄ VUOKRAKALUSTOPALVELUA, YRITTÄJÄLLÄ ON OIKEUS PERIÄ VUOKRAKALUSTOPALVELUN KOKO HINTA.

ASIAKKAALLA ON OIKEUS SIIRTÄÄ VUOKRAUS TOISEEN AJANKOHTAAN MYÖHEMMIN KUIN 14 PÄIVÄÄ, MUTTA VIIMEISTÄÄN 48 TUNTIA ENNEN VUOKRAUKSEN ALKAMISTA ILMAN LISÄKULUJA. ASIAKAS VOI KERRAN SIIRTÄÄ VUOKRAUKSEN TOISEEN AJANKOHTAAN. Siirron voi tehdä maksimissaan kolmen kuukauden päähän alkuperäisestä vuokra-ajankohdasta. UUDEN VUOKRA-AJANKOHDAN PERUUNTUESSA MAKSETAAN PERUUTETUSTA TAPAHTUMASTA SEURAAVASTI: VIIMEISTÄÄN 48 TUNTIA ENNEN VUOKRAUKSEN ALKAMISTA MAKSAMALLA 50% VUOKRAKALUSTOPALVELUN KOKONAISHINNASTA. MIKÄLI SOPIMUS PURETAAN MYÖHEMMIN TAI ASIAKAS EI ILMOITA YRITTÄJÄLLE ENNEN VUOKRAUKSEN ALKAMISTA SIITÄ, ETTEI HÄN KÄYTÄ VUOKRAKALUSTOPALVELUA, YRITTÄJÄLLÄ ON OIKEUS PERIÄ VUOKRAKALUSTOPALVELUN KOKO HINTA.

ASIAKKAAN ON AINA ILMOITETTAVA SIITÄ, ETTEI HÄN KÄYTÄ VUOKRAKALUSTOPALVELUA TAI KÄYTTÄÄ OLEELLISESTI SOVITTUA VÄHEMMÄN, ESIMERKIKSI HENKILÖMÄÄRÄ TAI KESTOAIKA MUUTTUVAT SOVITUSTA. ILMOITUS ON TEHTÄVÄ KIRJALLISESTI TAI MUUTOIN OLOSUHTEET HUOMIOIDEN TARKOITUKSENMUKAISELLA TAVALLA YRITTÄJÄN ILMOITTAMAAN OSOITTEESEEN. SOPIMUS KATSOTAAN PURETUKSI TAI MUUTETUKSI SILLÄ HETKELLÄ, KUN ASIAKKAAN ILMOITUS ON SAAPUNUT YRITTÄJÄLLE. MIKÄLI ASIAKAS OSOITTAA, ETTÄ ILMOITUS ON ANNETTU OIKEAAN OSOITTEESEEN OIKEANA AJANKOHTANA, KATSOTAAN ILMOITUKSEN TULLEEN PERILLE SINÄ AJANKOHTANA, JOLLOIN SEN SÄÄNNÖNMUKAISESTI OLISI PITÄNYT SAAPUA YRITTÄJÄLLE, VAIKKA ILMOITUS MYÖHÄSTYISI TAI EI TULISI PERILLE.

MIKÄLI YRITTÄJÄ SAA MYYDYKSI SAMAN VUOKRAKALUSTOPALVELUN KOLMANNELLE, YRITTÄJÄ ON VELVOLLINEN PALAUTTAMAAN ASIAKKAALLE VUOKRAKALUSTOPALVELUSTA AIKAISEMMIN MAKSETUN HINNAN SILTÄ OSIN KUIN SE ON SAATU KOLMANNELTA. YRITTÄJÄLLÄ ON KUITENKIN OIKEUS VÄHENTÄÄ PALAUTETTAVASTA MÄÄRÄSTÄ ETUKÄTEEN ILMOITETUT TOIMITUSKULUT.

6 § . Yrittäjän oikeus purkaa sopimus 

YRITTÄJÄLLÄ ON OIKEUS PURKAA SOPIMUS TAI KESKEYTTÄÄ VUOKRAUKSEN SUORITTAMINEN, MIKÄLI YLIVOIMAINEN ESTE, KUTEN TULIPALO, LUONNONMULLISTUS, VIRANOMAISTEN TOIMENPIDE, LAKKO TAI MUU NÄIHIN VERRATTAVA ENNALTA ARVAAMATON JA YRITTÄJÄSTÄ RIIPPUMATON TAPAHTUMA ESTÄÄ TAI OLENNAISESTI VAIKEUTTAA VUOKRAUKSEN TOTEUTTAMISTA. JOS SOPIMUS PURETAAN, ASIAKKAALLE ON PALAUTETTAVA KOKO MAKSETTU HINTA JA JOS VUOKRAUKSEN SUORITTAMINEN KESKEYTETÄÄN, TOTEUTUMATONTA OSAA VASTAAVA HINTA.

YRITTÄJÄN ON VIIPYMÄTTÄ ILMOITETTAVA ASIAKKAALLE ESTEESTÄ, JONKA VUOKSI VUOKRAUSTA EI TOTEUTETA.

7 § . Vastuu sopimuksen toteuttamisesta 

YRITTÄJÄ VASTAA SIITÄ, ETTÄ ASIAKAS SAA SOPIMUKSEN MUKAISET PALVELUT SELLAISENA KUIN NE ON MARKKINOITU TAI SELLAISENA KUIN KUNKIN VARAUKSEN OSALTA ON ERIKSEEN SOVITTU.

8 § . Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset 

ASIAKKAALLA ON OIKEUS KORVAUKSEEN VAHINGOSTA, JONKA YRITTÄJÄN SUORITUKSESSA OLEVA VIRHE ON HÄNELLE AIHEUTTANUT, JOS VIRHE TAI VAHINKO JOHTUU YRITTÄJÄN TAI HÄNEN APUNAAN KÄYTTÄMÄN MUUN ELINKEINONHARJOITTAJAN törkeästä HUOLIMATTOMUUDESTA. KORVATTAVIA VAHINKOJA OVAT ESIMERKIKSI VIRHEESTÄ ASIAKKAALLA AIHEUTUNEET YLIMÄÄRÄISET MENOT JA HYÖDYTTÖMIKSI KÄYNEET KULUT.

YRITTÄJÄ EI OLE VASTUUSSA VAHINGOSTA, JOKA AIHEUTUU YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ TAI MUUSTA ENNALTA-ARVAAMATTOMASTA SYYSTÄ, JOTA YRITTÄJÄ TAI HÄNEN APUNAAN KÄYTTÄMÄ ELINKEINONHARJOITTAJA EI OLISI VOINUT ESTÄÄ MAHDOLLISIMMAN HUOLELLISESTI MENETELLENKÄÄN. YRITTÄJÄN ON ILMOITETTAVA ASIAKKAALLE ESTEESTÄ VIIPYMÄTTÄ JA PYRITTÄVÄ TOIMIMAAN NIIN, ETTÄ ASIAKKAAN KÄRSIMÄ VAHINKO JÄÄ MAHDOLLISIMMAN PIENEKSI.

ASIAKKAAN ON NOUDATETTAVA VUOKRAKALUSTON KÄYTTÄMISEEN LIITTYVIÄ YRITTÄJÄN ANTAMIA OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ JA HÄN ON VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOTKA HÄN AIHEUTTAA YRITTÄJÄLLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE.

ASIAKAS ON VELVOLLINEN HUOLEHTIMAAN SIITÄ, ETTÄ HÄNELLÄ ON VUOKRAKALUSTON KÄYTTÄMISEN EDELLYTTÄMÄT VOIMASSAOLEVAT ASIAKIRJAT SEKÄ VAKUUTUSTURVA, JONKA HÄN KATSOO TARVITSEVANSA.

JOS ASIAKAS EI KÄYTÄ KAIKKEA SOVITTUA VUOKRAKALUSTOA TAI KÄYTTÄÄ NIITÄ VAIN OSITTAIN, HÄNELLÄ EI OLE TÄLLÄ PERUSTEELLA OIKEUTTA HINNAN ALENNUKSEEN TAI MAKSUN PALAUTUKSEEN.

9 § . Huomautukset ja riitojen ratkaisu 

ASIAKAS ON VELVOLLINEN TEKEMÄÄN VÄLITTÖMÄSTI YRITTÄJÄLLE TAI TÄMÄN EDUSTAJALLE HUOMAUTUKSEN MAHDOLLISISTA PUUTTEISTA, JOTKA VOIDAAN KORJATA JO VUOKRAKALUSTON KÄYTÖN AIKANA. MUUT MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET, JOITA EI OLISI VOITU KORJATA VUOKRAKALUSTON KÄYTÖN AIKANA JA KORVAUSVAATIMUKSET ON TEHTÄVÄ KIRJALLISESTI YRITTÄJÄLLE NORMAALISTI VIIMEISTÄÄN KUUKAUDEN KULUTTUA PALVELUN KÄYTÖN PÄÄTTYMISESTÄ.

MIKÄLI ASIAKAS JA YRITTÄJÄ EIVÄT PÄÄSE YHTEISYMMÄRRYKSEEN, ASIAKAS VOI SAATTAA RIITA-ASIAN KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN KÄSITELTÄVÄKSI. MIKÄLI ASIA SAATETAAN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI, NIIN ASIA KÄSITELLÄÄN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDESSA.

* * *

Yrityskohtainen informaatio Sissoksessa 

1§ ELLEI TOISIN ILMOITETA ON SISSOKSEN VUOKRAKALUSTOPALVELUJEN TOIMITUSKULUT 25% TUOTTEEN/TAPAHTUMAN KOKONAISHINNASTA.

2§ SISSOKSELLA ON TOIMINNASSAAN VOIMASSA OLEVA VASTUUVAKUUTUS.

3§ SISSOKSEN HENKILÖKUNNALLA ON OIKEUS KESKEYTTÄÄ ASIAKKAAN VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ TAI KIELTÄÄ YKSITTÄISTÄ HENKILÖ SITÄ KÄYTTÄMÄSTÄ, MIKÄLI OSALLISTUJA EI NOUDATA VAROMÄÄRÄYKSIÄ TAI HENKILÖKUNNAN OHJEITA. ÄÄRITAPAUKSESSA VOIDAAN KOKO VUOKRAUS PERUA, MIKÄLI OSALLISTUJIEN FYYSINEN TAI HENKINEN KUNTO JA KÄYTTÄYTYMINEN ANTAVAT SIIHEN AIHETTA.

4§ OSALLISTUJAT KÄYTTÄVÄT VUOKRATTAVAA KALUSTOA OMALLA VASTUULLAAN JA OVAT VASTUUSSA AIHEUTTAMASTAAN VAHINGOSTA ITSELLE, LAITTEISTOILLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE.

5§ KIRJALLISET REKLAMAATIOT TULEE OSOITTAA SUORAAN PAINTBALL SISSOS OY:N HALLITUKSELLE

6§ Sissos pidättää oikeuden perua vuokraus tai sen osa ilman hyvitystä asiakkaalle, mikäli vuokrakalustoa ei ole saatavilla sovittua määrää järjestelmissä olleen teknisen vian takia.

VUOKRAKALUSTOA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

1§ VUOKRALLEOTTAJA ON VELVOLLINEN TARKASTAMAAN VASTAANOTTAMANSA TUOTTEET. VUOKRALLEOTTAJA KUITTAA ALLEKIRJOITUKSELLAAN VASTAANOTTANEENSA VUOKRASOPIMUKSESSA OLEVAT TUOTTEET.

2§ VUOKRALLEOTTAJA ON VELVOLLINEN KORVAAMAAN VUOKRAKALUSTOLLE HUOLIMATTOMUUDESTA TAI VIRHEELLISESTÄ KÄSITTELYSTÄ TAI PUUTTEELLISESTA PUHDISTUKSESTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET. VUOKRALLEANTAJA VASTAA KALUSTON NORMAALISTA KULUMISESTA AIHEUTUNEISTA KUSTANNUKSISTA.

3§ VUOKRALLEOTTAJA ON VELVOLLINEN KORVAAMAAN TUHOUTUNEEN TAI KADONNEEN KALUSTON UUSHANKINTA-ARVON.

4§ VUOKRALLEANTAJA EI VASTAA VUOKRALLEOTTAJAN KALUSTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ KUSTANNUKSISTA TAI VAHINGOISTA.

5§ VUOKRALLEOTTAJALLE EI OLE OIKEUTTA SIIRTÄÄ VUOKRASOPIMUSTA TAI LUOVUTTAA VUOKRAKALUSTOA KOLMANNELLE HENKILÖLLE ILMAN VUOKRALLEANTAJAN KIRJALLISTA LUPAA. VUOKRALLEOTTAJA ON VELVOLLINEN ILMOITTAMAAN VUOKRALLEANTAJALLE, MISSÄ VUOKRAKALUSTOA KULLOINKIN KÄYTETÄÄN. VUOKRAKALUSTO ON PALAUTETTAVA PUHDISTETTUNA, MUUTOIN VELOITETAAN VUOKRALLEOTTAJAA PUHDISTUKSESTA 2 EUROA / VARUSTEPAKETTI.

Puhdistuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että varusteista on selkeä PINTAPUOLINEN irtolika poistettu. Sissos vastaa haalarien pesusta sekä kaluston lopullisesta puhdistamisesta ja huollosta

6§ MIKÄLI VUOKRALLEOTTAJA RIKKOO SOPIMUKSEN EHTOJA TAI LAIMINLYÖ MAKSETTAVAKSI ERÄÄNTYNEET VUOKRAMAKSUT, ON VUOKRALLEANTAJALLA OIKEUS PURKAA SOPIMUS JA OTTAA VUOKRATTU KALUSTO HALTUUNSA VUOKRALLEOTTAJAA KUULEMATTA. VUOKRALLEOTTAJA ON VELVOLLINEN KORVAAMAAN VUOKRALLEANTAJALLE AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET.

7§ ELLEI TOISIN SOVITA, VUOKRA MAKSETAAN KÄTEISELLÄ/PANKKIKORTILLA NOUDETTAESSA VUOKRAKALUSTO. VUOKRA-AJAN YLIMENEVÄLTÄ AJALTA LANKEAVA VUOKRA MAKSETAAN VUOKRAKALUSTON PALAUTUKSEN YHTEYDESSÄ.

8§ Katso myös yleiset myyntiehtomme, joita sovelletaan soveltuvin osin kaikkeen myyntiimme. Yleiset sopimusehdot löytyvät osoitteesta: https://www.sissos.com/fi/page/toimitus-ja-maksuehdot/10028.

9§ Vuokrasopimus voi sisältää myös asiakkaalle myytäviä tuotteita (esim. värikuulat, polttariasut ja savukranaatit). Asiakkaan peruuttaessa vuokraus myöhemmin kuin 14 päivää ennen vuokrausta veloitetaan myös myytävistä tuotteista toimituskulut / peruutusmaksu.

 

päivitetty 22.3.2022.